BỘ LẬP TRÌNH LOGO

BỘ LẬP TRÌNH s7-1500

BỘ LẬP TRÌNH s7-1200

BỘ LẬP TRÌNH s7-200

BỘ LẬP TRÌNH s7-200 Smart

BỘ LẬP TRÌNH s7-300

BỘ LẬP TRÌNH s7-400

THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

customer-service

Phạm Thị Thúy Hằng
Kỹ sư kinh doanh

hang.pham@vattunhamay.vn

HP: 0337105858

customer-service

Ngyễn chiến thắng
Kỹ sư kinh doanh

thang@vattunhamay.vn

HP: 0979.638.638

customer-service

Phan Thị Mạnh Thắng
kỹ thuật

thang.phan@vattunhamay.vn.

HP: 0337105959

customer-service

trần thị dương
kế toán

duong@vattunhamay.vn

HP: 0337105656