Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 319F-3PN/DP-6ES7318-3FL01-0AB0

135.510.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 319-3PN/DP-6ES7318-3EL01-0AB0

111.720.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 317F-3PN/DP-6ES7317-7TK10-0AB0

116.100.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 317F-DP-6ES7317-6FF04-0AB0

103.035.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 317F-2PN/DP-6ES7317-2FK14-0AB0

112.890.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 317-2PN/DP-6ES7317-2EK14-0AB0

92.920.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 317-2DP-6ES7317-2AK14-0AB0

81.800.000 Chưa VAT
-0%

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 315T-3PN/DP-6ES7315-7TJ10-0AB0

68.700.000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 315F-2DP-6ES7315-6FF04-0AB0

48.580.000 Chưa VAT
-3%

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 315F-2PNDP-6ES7315-2FJ14-0AB0

65.000.000 Chưa VAT
-12%

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 315-2PN/DP-6ES7315-2EH14-0AB0

46.500.000 Chưa VAT
-10%

Bộ lập trình s7-300

Bộ lập trình CPUs 315-2DP-6ES7315-2AH14-0AB0

33.500.000 Chưa VAT