Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-500.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-400.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-300.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-250.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-150.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-75.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-200.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-100.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo dòng điện

Đồng Hồ Kim AM-I-3-50.5A

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo điện áp

Đồng Hồ Kim AM-V-3-L

157.000 Chưa VAT

Đồng hồ đo điện áp

Đồng Hồ Kim AM-V-3-N

157.000 Chưa VAT