Khởi động từ

Khởi động từ AC-3 4Kw/400V, AC-1 18 A, CC 24V 50/60Hz-3RT1516-1AB00

410.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 250Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1076-6NP36

28.755.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 250Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1076-6NB36

28.755.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 250Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1076-6AP36

28.660.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 250Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1076-6AF36

28.660.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 250Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1076-6AB36

28.660.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 250Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1076-2AP36

26.455.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 200Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1075-6NP36

20.705.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 200Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1075-6NB36

20.705.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 200Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1075-6AP36

19.570.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 200Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1075-6AF36

19.570.000 Chưa VAT

Khởi động từ

Khởi động từ 200Kw/400V/AC-3 AC(40…60Hz)-3RT1075-6AB36

19.570.000 Chưa VAT