4387000 Chưa VAT
7123000 Chưa VAT
28710000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH11-0AE0

35688000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-5-6ES7352-5AH01-0AE0

32664000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM352-6ES7352-1AH02-0AE0

25529000 Chưa VAT

Bộ lập trình s7-300

Mô đun FM351-6ES7351-1AH02-0AE0

24243000 Chưa VAT
31122000 Chưa VAT
13503000 Chưa VAT
29193000 Chưa VAT
27199000 Chưa VAT
17909000 Chưa VAT