́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M100 = Ø100 (cable: 78-84m.m)

1.980.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M88 = Ø88 (cable: 65-70m.m)

1.210.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M80 = Ø80 (cable: 55-62m.m)

1.100.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M75 = Ø75 (cable: 42-52m.m)

522.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M63 = Ø63 (cable: 37-44m.m)

320.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M50 = Ø50 (cable: 25-32m.m)

200.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M40 = Ø40 (cable: 22-28m.m)

105.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M32 = Ø32 (cable: 17-22m.m)

61.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M25 = Ø25 (cable: 10-14m.m)

36.200 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M20= Ø20 (cable: 6-12m.m)

23.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M16 = Ø16 (cable: 4-8m.m)

17.500 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại MG

Ốc xiết cáp kim loại M12 = Ø12 (cable: 3.5-6m.m)

15.300 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 63 = Ø71 (cable: 42-54m.m)

610.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 48 = Ø59 (cable: 34-44m.m)

310.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 42 = Ø54 (cable: 30-38m.m)

210.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 36 = Ø46 (cable: 22-32m.m)

127.000 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 29 = Ø36 (cable: 18-25m.m)

70.300 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 25 = Ø30 (cable: 15-22m.m)

58.200 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 21 = Ø27 (cable: 13-18m.m)

41.700 Chưa VAT

́Ốc siết cố định - Kim loại PG

Ốc xiết cáp kim loại PG 19 = Ø24 (cable: 12-15m.m)

31.800 Chưa VAT