-31%

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP343-1-6GK7343-1EX30-0XE0

38.500.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP443-5-6GK7443-5FX02-0XE0

68.896.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP443-5-6GK7443-5DX05-0XE0

56.183.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP443-1-6GK7443-1GX30-0XE0

106.215.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP443-1-6GK7443-1EX30-0XE0

88.581.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP343-5-6GK7343-5FA01-0XE0

46.751.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP343-1-6GK7343-1GX31-0XE0

83.250.000 Chưa VAT
-32%

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP343-1-6GK7343-1CX10-0XE0

21.500.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP342-5-6GK7342-5DA03-0XE0

35.473.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CM1243-5-6GK7243-5DX30-0XE0

16.814.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đung truyền thông CP243-1-6GK7243-1EX01-0XE0

22.145.000 Chưa VAT

Mô đun truyền thông

Mô đun truyền thông CP1242-7-6GK7242-7KX30-0XE0

17.785.000 Chưa VAT