SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,281 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 110KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 352A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,222 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 250A, 132KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 433A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,23 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 29A, 15KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 50A, 2

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,76 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,594 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 160KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,16 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 36A, 18,5KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 62A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,498 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 690 V, 40 DEG., STANDARD: 203A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,43 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 500 V, 40 DEG., STANDARD: 313A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 542A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,35 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,561 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 617A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 47A, 22KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 81A, 4

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 5,485 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 575 V, 50 DEG., STANDARD: 280A, 250HP, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 485A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 432A, 250KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 748A

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 11,53 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 551A, 315KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 954A, 56

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 64,7 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 400V, 40DEG., STANDARD: 615A, 355KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 6

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 64,1 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 500V, 40DEG., STANDARD: 615A, 400KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 1065A, 7

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 50 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 93A, 45KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 161A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 6,33 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES AT 690V, 40DEG., STANDARD: 693A, 710KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: ONLY UP

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 65 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 134A, 75KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 232A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 7,9 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày

SIRIUS SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA CIRCUIT 3: 281A,

 • Hãng sx: Siemens AG
 • Xuất xứ: Đức
 • Trọng lượng: 3,912 (kg)
 • Bảo hành 12 tháng
 • Đổi trả hàng trong 7 ngày